Close

Jaká je historie bezpečnosti práce?

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti nebyly vždy u zaměstnavatelů prioritou. Před průmyslovou revolucí se většina práce soustředila na oblast zemědělství. Bezpečnost práce se začala řešit až s příchodem průmyslové revoluce. Lidé odcházeli do velkých měst za prací. Jejich velký počet vedl nejen ke špatným platům, ale i k nevhodným pracovním podmínkám a dokonce i k dětské práci. Děti pracovaly již od 4 let a někdy i 12 hodin denně.

Každý obor přinášel celou řadu nebezpečí. V továrnách to byly úrazy způsobené stroji, někdy i smrtelné, ve sklárnách popáleniny, práce s hlínou v hrnčířských závodech s sebou přinášely otravy jílovými výpary.

Dělníci začali vytvářet odbory, které pomáhaly v boji za lepší pracovní podmínky a bezpečnější pracovní postupy a metody. Každé průmyslové odvětví má svá specifika, proto jsou i podmínky bezpečnosti práce vytvářeny dle jednotlivých oblastí činnosti.

1802 – tovární zákon

Zavedl jej majitel továrny Robert Peel a týkal se všech textilních továren a továren, které zaměstnávaly 3 a více učňů.

  • Dostatek oken a otvorů pro větrání.
  • Pravidelné čištění pracovních prostor páleným vápnem a vodou alespoň 2x ročně.
  • Pracovní doba maximálně 12 hodin, s výjimkou času na přestávky.
  • Zákaz noční práce učňů.
  • Každý učeň bude mít zajištěno vhodné oblečení a místo pro spaní.
  • Učte učedníky čtení, psaní, aritmetice a principům křesťanského náboženství.

Tento zákon byl sice omezen na malou část pracovní síly, ale obecně je považován za začátek bezpečnosti práce.

V roce 1833 byli jmenováni inspektoři práce, kteří kontrolovali pracoviště. Během následujících let bylo zavedeno několik důležitých pravidel, které se týkaly práce žen a dětí. Ženy a děti nemohly pracovat v podzemních dolech, bylo ukončeno používání dětské práce na čištění a údržbu pohybujících se strojů a byl zaveden 56 hodinový pracovní týden pro ženy a děti.

Zákon o odpovědnosti zaměstnavatele z roku 1880

Zákon stanoví, že každý pracovník nebo jeho rodina mají nárok na odškodnění za újmu na zdraví nebo smrt způsobenou vadou zařízení nebo strojního zařízení nebo nedbalostí osoby pověřené zaměstnavatelem.

Zákon o odškodnění dělníků z roku 1987 později odstranil požadavek, aby poškozená strana prokázala, kdo je za újmu zodpovědný, musí pouze prokázat, že ke zranění došlo v zaměstnání.

Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1970 v USA

Hlavním cílem právních předpisů bylo zajistit, aby zaměstnavatelé poskytovali zaměstnancům pracovní prostředí bez nebezpečí, včetně vystavení toxickým chemikáliím, nadměrnému hluku, mechanickému nebezpečí, horkému nebo studenému prostředí a nehygienickým podmínkám.

Zákon o zdraví a bezpečnosti při práci z roku 1974

Tento zákon byl přijat ve Velké Británii a byl to revoluční právní předpis, který se stal základem legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví během práce po celém světě.

Změny na pracovišti v důsledku tohoto zákona zaznamenaly v letech 1974 až 2007 snížení počtů smrtelných úrazů na pracovišti až o neuvěřitelných 73%.

Současnost

Dnes je již bezpečnost práce brána zodpovědně a případné nedostatky ze strany zaměstnavatelů jsou tvrdě trestány. I když v mnoha rozvojových zemích bezpečnost práce neuznávají, ve vyspělých zemích jde o samozřejmost, kterou si jen málokdo dovolí porušit. Naopak se mnoho zaměstnavatelů snaží svépomocí vylepšovat pracovní podmínky, aby se snížila možná rizika na minimum. Pokud není ani vám lhostejná bezpečnost práce, můžete ji efektivně zvýšit za pomoci světelné signalizace, která má výrazný podíl na snížení počtu úrazů v celé škále provozů. Rádi zajistíme její návrh i realizaci, aby byly i vaše prostory maximálně bezpečné a disponovaly nejmodernější technikou pro prevenci úrazů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *